เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692ข้อมูลเทศบาล

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

     เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เดิมเป็นสภาตำบลดอนขมิ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๙  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๒  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

“ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เป็นเมืองน่าอยู่ ชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาประชามีส่วนร่วม ”

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ

    ทรัพย์สิน  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และบริการสาธารณะทั่วถึง

๒. ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตย

การเมืองการปกครอง

     องค์กรการบริหารงานของเทศบาล  ประกอบด้วย  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล  ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน ๑๒  คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลได้คัดเลือกกันเองเป็นประธานสภาเทศบาล  ๑  คน รองประธานสภาเทศบาล ๑  คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานของสภาเทศบาล ส่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ๑  คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔  ปี  นอกจากนี้นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงาน  จำนวน ๒  คน  แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน  ๑  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑  คน

     ทั้งนี้ มีฝ่ายข้าราชการประจำเป็นผู้ที่นำนโยบายการบริหารมาสู่การปฏิบัติโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำสูงสุด  ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

     เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
มีลักษณะดังนี้
     ๑. ดวงตราสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
     ๒. วงกลมซ้อนกัน ๒ วง หมายถึง การรวมพลังทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเป็นการแสดง ถึงความสามัคคีและเป็นเกาะคุ้มกันชุมชนไว้ ๒ ชั้น
     ๓. ด้านบนมีข้อความว่า “เทศบาลตำบลดอนขมิ้น” ด้านล่างมีข้อความว่า “จังหวัดกาญจนบุรี”
     ๔. ดวงตราสัญลักษณ์เป็นรูปผืนแผ่นดินที่มีต้นขมิ้น และหัวขมิ้นอยู่ใต้ดิน มีความหมายดังนี้
     “ผืนแผ่นดิน” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ผืนแผ่นดินที่เป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนในตำบลดอนขมิ้น มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์
     “ต้นไม้” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง การเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ ความสดใส รักและเข้าใจธรรมชาติ ซึ่งใช้แทนอุปนิสัยส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่ในตำบล
     “หัวขมิ้น” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง พืชไร่ที่ชาวตำบลดอนขมิ้นนิยมปลูกในอดีตและเป็นตัวแทนของพืชอื่นๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์
     สัญลักษณ์ทั้ง ๓ ประการตามที่กล่าวถึงข้างต้น มีที่มาจากตำนานเล่าขานของคนในท้องถิ่นดังนี้      ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีตระกูลใหญ่ ๓ ตระกูล คือตระกูลเทียนลาย ตระกูลเหมณีย์ และตระกูลแร่กูด ได้เข้ามาสร้างบ้านเรือนอาศัยในบริเวณวัดดอนขมิ้น (ป่าช้า) และโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) ระบาดในบริเวณนั้น จึงอพยพย้ายมาตั้งบ้านเรือนใหม่ ซึ่งห่างจากเดิมประมาณ ๘๐๐ เมตร ซึ่งเดิมบริเวณนั้นเป็นที่ดินดอน น้ำท่วมไม่ถึง และมีดงขมิ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีดงขมิ้นมาก จึงเรียกว่า “บ้านดงขมิ้น” ต่อมาเมื่อทางการเข้ามาสำรวจก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านดอนขมิ้น” มาจนถึงปัจจุบัน
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก 372 384 398 782 คน
หมู่ที่ 2 บ้านดอนขมิ้น 122 192 215 407 คน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนขมิ้น 278 403 473 876 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเลา 236 427 460 887 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก 334 579 666 1,245 คน
หมู่ที่ 9 บ้านลูกแก (บางส่วน) 8 14 25 39 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สถานที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองท้องที่หมู่ที่  ๕  ตำบลดอนขมิ้น    

อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร

     ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลยางม่วง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  และ

                          ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลกรับใหญ่  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   

     ทิศใต้             ติดต่อตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

     ทิศตะวันตก      ติดต่อเทศบาลตำบลลูกแก  ตำบลดอนขมิ้น  อำเภอท่ามะกา 

                          จังหวัดกาญจนบุรี 

พื้นที่

     เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีพื้นที่โดยประมาณ ๗.๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๕๐๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น  มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบดินดอน 

พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม  อาทิเช่น  ปลูกอ้อย   ข้าวโพด   ข้าวและทำนา 

นอกจากนี้มีการใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์  มีคลองชลประทานไหลผ่าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มอาชีพ

     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น   ส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ ๔๓.๖๒  

รองลงมาได้แก่ อาชีพอื่นๆ  เช่น   เกษตรกรรม(ทำไร่,ทำนา)  ร้อยละ  ๓๕.๐๒  ,

ค้าขาย ร้อยละ ๑๐.๐๕ , ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๖.๓๐ ,รับราชการ, พนักงานของรัฐ ร้อยละ ๓.๐๑,

อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๒.๐๐

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

    - โรงงานอุตสาหกรรม              ๑  แห่ง

    - ร้านค้า                             ๖๔  แห่ง

    - ห้องเช่า                           ๑๒  แห่ง

    - บ้านเช่า                              ๒  แห่ง

กลุ่มองค์กรต่างๆ

    - มูลนิธิ   ๑   แห่ง   คือ  มูลนิธินาคราช

    - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนขมิ้น

    - อสม. (กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน)

    - ศูนย์ อปพร. ทต.ดอนขมิ้น

    - กลุ่มสตรีไทย ทต.ดอนขมิ้น

    - ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕

    - ศูนย์ประสานงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

    ศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓,๔

    - สภาวัฒนธรรม ต.ดอนขมิ้น

    - กลุ่มแม่บ้าน หมู่ ๑ – ๕

    - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองกกหมาก  หมู่ ๕

    - กลุ่มผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕

    - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น หมู่ที่ ๓

    - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ ๑ – ๕

    - คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑ – ๕

    - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกกหมาก หมู่ ๕

    - คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ที่ ๑ – ๕

    - คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๕

    - คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนขมิ้น

    - สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนขมิ้น

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

ระดับการจัดการศึกษา

จำนวน

ที่ตั้ง

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล  ตำบลดอนขมิ้น

อปท.

ก่อนวัยเรียน

๓๐

 ม.๕ บ้านหนอง  กกหมาก

 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น

สพฐ.

อ.๑ - อ.๒,

ป.๑ – ป.๖

๑๐

๑๒๓

 ม.๓ บ้านดอน  ขมิ้น 

         

ศาสนา

     ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์

     - วัด           ๑   แห่ง     คือ  วัดดอนขมิ้น หมู่ที่ ๓  ตำบลดอนขมิ้น

     - ศาลเจ้า    ๑   แห่ง     คือ  ศาลเจ้าพ่อนาคราช หมู่ที่ ๓  ตำบลดอนขมิ้น

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๙๔  เป็นถนนลาดยาง สายดอนขมิ้น -  ห้วยกระบอก 

       ผ่านเทศบาลตำบลดอนขมิ้น   เป็นถนน  ๒  เลน

     - ถนนซอยภายในหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนดิน

       ๑. ถนนลาดยาง  จำนวน  ๔๑  สาย

       ๒. ถนนคอนกรีต จำนวน  ๑๔  สาย

       ๓. ถนนลูกรัง  จำนวน   ๗  สาย

     - การเดินทางจากตำบลไปยังอำเภอฯ มีรถประจำทาง และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 

     - มีทางรถไฟสายตะวันตกจากสถานีธนบุรี - สถานีน้ำตก  โดยวิ่งผ่านตำบลดอนขมิ้น  

       (สถานีรถไฟบ้านลูกแก)

     - มีสะพานคอนกรีต  จำนวน  ๓    สะพาน

 

การไฟฟ้า

     ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชน  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน  ต้องทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา  ทั้งนี้  เทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา 

 

การประปา

     การประปา เทศบาลดำเนินการกิจการประปาเอง  โดยมีผู้ใช้น้ำจำนวน  ๘๓๐ ราย (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ) ปัจจุบันเทศบาลได้ให้บริการน้ำประปาเกือบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล จะมีบางส่วนที่ยังให้บริการไม่ทั่วถึง  แต่ก็ได้พยายามปรับปรุงขยายเขตการให้บริการให้ทั่วถึงเพียงพอและให้มีความสะอาดในระดับมาตรฐาน โดยประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขมิ้นมีทั้งหมด  ๙  แห่ง (เป็นประปาหมู่บ้าน ๑ แห่ง ) ได้แก่

     ๑. ประปา หมู่ที่  ๑   บริเวณ หมู่บ้านรุ่งเรือง

     ๒. ประปา หมู่ที่  ๓   บริเวณศูนย์เรียนรู้

     ๓. ประปา หมู่ที่  ๓   บริเวณร้านค้าชุมชน

     ๔. ประปา หมู่ที่  ๓   บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนขมิ้น

     ๕. ประปา หมู่ที่  ๔   บริเวณโค้งหนองตะเลา

     ๖. ประปา หมู่ที่  ๔   บริเวณบ้านายสนั่น  พรหมประสิทธิ์

     ๗. ประปา หมู่ที่ ๔    บริเวณบ้านนายไน้  นิลบัว

     ๘. ประปา หมู่ที่ ๕    บริเวณบ้านนายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์

     ๙. ประปา หมู่ที่ ๕    บริเวณบ้านนายทวีป  พุทธะ

 

โทรคมนาคม

     ในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ ประชาชนจะใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์ลูกแก ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของเทศบาล

     การให้บริการด้านโทรศัพท์ได้รับการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตามชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ จากองค์การโทรศัพท์ สาขาอำเภอท่ามะกา

การสาธารณสุข

     ในเขตพื้นที่ตำบลดอนขมิ้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น  แต่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลลูกแก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้โดยสะดวก

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ๑. รถยนต์บรรทุกน้ำ   จำนวน      ๑  คัน

     ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)        จำนวน ๓๘  คน

     ๓. ป้อม อปพร.   จำนวน  ๑ ป้อม

     ๔. วิทยุรับส่ง จำนวน  ๕ เครื่อง และวิทยุแม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง

ขยะมูลฝอย

     - ปริมาณขยะ   ประมาณ   ๓   ตัน/วัน

     - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  จำนวน   ๒   คัน

     - เทศบาลกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ  ณ  บริเวณหมู่ที่  ๕  ต.ดอนขมิ้น

อื่นๆ

     - มูลนิธิ      ๑  แห่ง คือ  มูลนิธินาคราช

     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  ๘  แห่ง

 

ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ๑.ห้วย / หนอง / คลอง / บึง  จำนวน ๕ แห่ง

คลองชลประทาน    ๓  เส้น

     ๑. คลองชลประทาน ๖  หมู่ที่ ๑

     ๒. คลอง ๖  ซ้าย  หมู่ที่ ๕

     ๓. คลอง ๕  หมู่ที่ ๔