เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692
ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กันยายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 เมษายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย.2562