เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ รับเบี้ยยังชีพในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เวลา 09.00 น. และในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
หมู่ที่1 รับเบี้ยที่บ้าน สท.สำเนียง เวลา 09.00 น.
หมู่ที่2 รับเบี้ยที่บ้านนายทองสุข เสาเจริญ เวลา 10.00 น.
หมู่ที่3 รับเบี้ยที่ศาลเจ้าพ่อบุญรอด เวลา 11.00 น.
หมู่ที่4 รับเบี้ยที่บ้าน ผช.สมพงษ์ เวลา 13.00 น.
หมู่ที่5 รับเบี้ยที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เวลาทำการ 08.30 น.-16.00 น.
**หากพ้นเกินจากวันดังกล่าวให้มารับเบี้ยที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้นในวันและเวลาราชการ**

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!