เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานของสถานประกอบการต่างๆในจังหวัด โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ที่มียอดจำหน่ายตกต่ำ จนไม่สามารถประกอบกิจการได้ ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการจ้างแรงงาน ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา หรืออำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่เลิกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!