เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


โครงการ "เราชนะ"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นทุกท่าน
ธนาคารกรุงไทย จะออกให้บริการโครงการ "เราชนะ" ในวันที่ 15,16,18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา รายละเอียดมีดังนี้
1.ร้านค้า ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" เตรียมเอกสาร
-บัตรประจำตัวประชาชน
-รูปถ่ายสถานประกอบการ
-ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ/กิจการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)
-ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
-บัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
2.ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เตรียมเอกสาร
-บัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นทราบและเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครให้พร้อมเพื่อนำมาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง