เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692
ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 เมษายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 เมษายน 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 มีนาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มี.ค.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ก.พ.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ม.ค.62
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มกราคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...