เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692
ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มิถุนายน 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กันยายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค.2562