ข่าวการเงิน

 ประเภท :  21 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2564 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2564 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ธันวาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 กรกฎาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓