เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

งานธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  งานทะเบียนประวัติ และแฟ้มทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสภา การประชุมสภา รายงานการประชุม
-  งานการลา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง​ถิ่น
-  ดูแลเอกสารของสภาเทศบาล และควบคุมการออกเลขรับ – ส่งหนังสือ คำสั่งประกาศ และอื่น ๆ ของกิจการสภา
-  รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล            
-  งานรัฐพิธี
-  งานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ในส่วนที่เป็นงานบริการของสำนักปลัด
-  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล
-  รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือทั่วไปของทุกส่วนราชการ พร้อมส่งให้เจ้าของเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดั
-  ควบคุม ดูแล สมุดคำสั่ง สมุดประกาศและการออกเลขหนังสือรับรอง
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล
-  งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
-  ดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ( การวางแผน , การวิเคราะห์งาน , การสรรหา , การคัดเลือก , การบรรจุ , แต่งตั้ง,โอน ( ย้าย) , เลื่อนระดับ , การสอบแข่งขัน , การสอบคัดเลือก และการลาออก )
-  งานทะเบียนประวัติ และแฟ้มทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
-  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ
-  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
-  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา
-  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง
-  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล /ลูกจ้างประจำ / พนักงานตามภารกิจ
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
-  งานแจ้งมติ ก.ท. , ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานแผนงานและนโยบาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็น   ต้องนำมาใช้การวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
-  งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
-  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการดำเนินงานของเทศบาล
-  งานจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น , คณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-  งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
-  งานการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
-  งานติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่น ๆ ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
-  งานจัดทำบัญชีการโอนงบประมาณต่าง ๆ ของเทศบาล
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และประสานงานชุมชน
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  เช่น การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด
   ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนเช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม
-  งานรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
-  งานวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
-  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
-  งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
-  งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
-  งานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของเทศบาล
-  งานวางแผนและสถิติข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
-  งานบริหารพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  งานประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษาสนับสนุนและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
-  งานประสานแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
-  งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-  งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสาธารณสุข
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม    และอำนวยความสะดวกในการระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ                   
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานนิติการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานกฎหมายและคดี
-  งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
-  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-  งานเทศบัญญัติและระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ
-  งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
-  งานศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
-  งานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
    คดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนประสานและคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ  และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบควบคุม   และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ  ประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและ
   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีศิลปกรรม โบราณวัตถุต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- งานต้อนรับ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว 
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

 

งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- จัดทำบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณของกองคลัง

- รับผิดชอบลงและออกเลขหนังสือของกองคลัง ติดตามการเสนอหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

- รับผิดชอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน  พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสของกองคลังและสรุปแผนการใช้จ่ายเงินของทุกกอง

- รับผิดชอบเสนอความเห็นเบื้องต้น และโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงานธุรการกองคลัง

- รับผิดชอบเสนอหนังสือทุกเรื่องของเทศบาลที่ผ่านกองคลังเสนอผู้บังคับบัญชา

- รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือทุกเรื่องของกองคลังที่จะเสนอหัวหน้ากองคลัง

- จัดทำคำสั่งต่างๆ ของกองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

- รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในส่วนของกองคลัง

- รับผิดชอบในการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก และภ.ง.ด.3ก

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานการเงินและบัญชี

-ตรวจสอบงานในสังกัดงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น

-ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาของเทศบาล)

-รับผิดชอบในการรับรองยอดงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน

-รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรับฝาก ทะเบียนเงินยืมเงินงบประมาณ และติดตามทวงถามการส่งใช้เงินยืมของเทศบาล

-รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของเทศบาล เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นให้เป็นประจำทุกวัน

-รับผิดชอบในการจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ

-รับผิดชอบในการจัดทำงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน และจัดทำสถิติการคลัง และงบแสดงฐานะการเงินตามไตรมาส และประจำปี

-รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลสถิติการคลังต่างๆ ของเทศบาลให้หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ

-รายงานการสอบทานปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก ๓ เดือน

-รับผิดชอบเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสำนักงาน            ตรวจเงินแผ่นดิน มิให้ใครยืมฎีกา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองคลัง

-รับผิดชอบตรวจสอบเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

-ควบคุมการรับ จ่ายเงิน การกู้เงิน การยืมเงินประเภทต่างๆ ของเทศบาล

-ติดต่อประสานงานกับธนาคารที่มีเงินฝากกับเทศบาลในกรณีที่มีเงินฝาก-ถอน

-รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลเงินสะสมของเทศบาล

งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของพนักงานและพนักงานจ้างกองคลัง ให้เป็นไปตามประมาณการรายรับทุกประเภท

-จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

-ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.๕)

-จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

-จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

-รับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

-พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าน้ำประปา

-จัดหา ผ.ท.๔ , ผ.ท.๕ เพื่อมาประกอบในรายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

-ลงรายการเกี่ยวกับการชำระภาษีในทะเบียนคุมภาษี(ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละราย

-ออกตรวจสอบผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปี

-จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นประจำทุกปี

-ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้อง ภายในกำหนด    แต่ละปี เสนอผู้บังคับบัญชา

-รายงานรายรับประจำเดือน

-ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือชำระเงินทุกประเภทและการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน

-ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ค้างชำระทุกประเภท

-ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทุกประเภท ตามระเบียบของ          ทางราชการ

-ควบคุม ดูแล ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้ระหว่างปี)

-ควบคุมตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง

-ควบคุมตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวันของเจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงิน

-จัดทำใบสรุปใบสำคัญนำส่งเงินประจำวัน

-รวบรวมเงินจากเจ้าหน้าที่นำฝากธนาคารพร้อมทั้งตรวจสอบกับสำเนาใบเสร็จรับเงินประจำวัน

-ปฏิบัติงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการรับเงินเพื่อรอรับการตรวจสอบ

-ออกหนังสือเวียนแจ้งเจ้าของทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษี โดยปฏิบัติงานแผนคู่มือการจัดเก็บ ภ.ร.ด. , ภ.บ.ท. และ ภ.ป. ทุกขั้นตอน

-ตรวจสอบและควบคุม การจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชีการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชี ลงบัญชีรายตัวลูกหนี้

-จัดทำบัญชีลูกหนี้ (ป.๑๗) ประจำเดือนและงบสิ้นปี

-เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา

-ควบคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยให้ครบถ้วน เป็นไปตามแผนการจัดเก็บ พร้อมเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

-จัดทำบัญชีทะเบียนคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย

-งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-รับผิดชอบการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล

-ตรวจสอบงานในสังกัดงานพัสดุและทรัพย์สินเบื้องต้น

-เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกลางของเทศบาล มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา          วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ  จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและนำส่งให้หน่วยงานกองช่าง สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง

-รับผิดชอบการคืนหลักประกันสัญญา พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมสัญญาทุกประเภท

-รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนครุภัณฑ์และยานพาหนะ โดยให้เลขรหัสครุภัณฑ์ทุกประเภท

-รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามแผน

-รับผิดชอบจัดทำงบทรัพย์สินรายไตรมาส และประจำปีงบประมาณ

-ร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและทรัพย์สิน

-รับผิดชอบเก็บรักษาหนังสือค้ำประกันและตรวจสอบตลอดจนการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกัน และตรวจสอบก่อนหมดระยะเวลาค้ำประกันตามสัญญา

-ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเสนอหัวหน้า     กองคลังทราบทุกกรณี

-รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี

-รับผิดชอบในการต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกคันของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง   เก็บรักษาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคัน

-รับผิดชอบควบคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้และที่ใช้แล้ว และเจาะปรุแล้ว) พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนคุมรายงานยอดคงเหลือของใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

-งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานพัฒนารายได้

๑.ให้เบิกใบเสร็จรับเงินจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้โดยตรงแต่ผู้เดียว มิให้เบิกจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเสร็จรับเงินทุกเล่มต้องมีลายมือชื่อหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ลายมือชื่อผู้เบิก พร้อมลงวัน เดือน ปี ที่เบิก

๒.การเขียนใบเสร็จรับเงินให้ใช้ปากกาและกระดาษคาร์บอนเท่านั้น หากสีจางควรเปลี่ยนใหม่ และควรเขียนให้ครบถ้วนละเอียดชัดเจน ห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติม หากผิดพลาดให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่         ลงลายมือชื่อกำกับในการขีดฆ่านั้นไว้ด้วย ห้ามเขียนสำเนาใบเสร็จด้วยปากกาหรือดินสอ นอกจาก          กระดาษคาร์บอนเท่านั้น

๓.ใบเสร็จรับเงินต้องลงนามร่วมกับผู้อำนวยการกองคลัง ห้ามลงนามคนเดียวโดยเด็ดขาด

๔.การเบิกใบเสร็จรับเงินให้เบิกได้ประมาณครั้งละ ๑ เล่มเท่านั้น ห้ามเบิกไปเก็บรักษาครั้งละหลายเล่ม เมื่อเล่มเดิมหมดให้ส่งสำเนาคืนกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้โดยตรง แล้วจึงเบิกเล่มใหม่ไปแทน การรับใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ และส่งคืนเล่มเก่าให้ลงลายมือชื่อคุมใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

๕.การนำส่งเงิน ผู้นำส่งเงินจะต้องส่งพร้อมใบนำส่งเงินและตัวเล่มใบเสร็จรับเงิน โดยปกติให้ส่งเงินในวันที่รับเงิน  ในเวลาไม่เกิน   ๑9.00 น.  กรณีรับเงินหลังปิดบัญชีในแต่ละวันแล้ว ให้ส่งเงินพร้อมใบนำส่งเงินให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เพื่อนำส่งผู้อำนวยการกองคลังเก็บรักษาไว้ที่ตู้นิรภัยของเทศบาล ห้ามมิให้ผู้รับเงินเก็บไว้      กับตนเองโดยเด็ดขาด

งานการเงินและบัญชี

๑.การออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับโดยตรง หากจะมอบให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีใบมอบฉันทะตามแบบกรมการปกครอง หากวงเงินเกิน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) ให้ขีดคำว่าหรือตามคำสั่ง หรือ   ผู้ถือออก และขีดคร่อมด้วย

๒.กรณีจำเป็นต้องสั่งจ่ายเช็คเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ในวงเงินต่ำกว่า  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกองคลัง และให้ขีดคำว่า หรือตามคำสั่ง หรือผู้ถือออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

๓.การรับ-ส่งฎีกาทุกฉบับ   ต้องจัดให้มีการลงรับและเวลาที่รับและส่งฎีกา  รวมทั้งให้ลงวันและเวลา     ที่รับคืนฎีกา

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๑.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานการขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ในกรณีมีการจัดซื้อพัสดุทุกครั้ง  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ผู้ขายก่อนทุกครั้ง และให้ผู้ขาย นำพัสดุไปส่งที่งานพัสดุ กองคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการไปตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ก่อนคืนหลักฐานให้หน่วยงานไปจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไป

๓.ในกรณีเร่งด่วน ให้ถามขอความเห็นชอบด้วยวาจาจากผู้อำนวยการกองคลัง หากได้รับความเห็นชอบ  ก็ให้จัดซื้อจัดจ้างได้ แล้วรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับโดยเร็ว

๔.สัญญาจ้างทุกประเภท วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ หรือสลักหลังตราสาร วงเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ติดตราสารเท่านั้น ในอัตราพันละหนึ่งบาทด้านหลังสัญญาจ้างเหมาแผ่นที่หนึ่ง ในวันลงนามสัญญา

 

งานวิศวกรรม

-  งานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง  

-  การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย                      วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน อุโมงค์สาธารณะ 

-  ตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคมการขนส่ง

-  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ                   

-  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

-  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษานำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยมีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

งานการโยธา

-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจกรรมประมาณ 

-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

-  งานระบายน้ำ งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ 

-  ตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรม

-  เป็นนายตรวจเขต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล

-  ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากองช่าง เมื่อหัวหน้ากองช่างไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

-  งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง แผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

งานแบบแผนและก่อสร้าง

-  ทำหน้าที่ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณการก่อสร้าง ประมาณการราคาโครงการงานก่อสร้าง ต่างๆ เช่น งานถนน อาคาร ท่อระบายน้ำ ฯลฯ โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่                              

-  ควบคุมการก่อสร้างถนนและสะพาน อาคาร ท่อระบายน้ำ ฯ

-  ตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรม

-  เป็นนายตรวจเขต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย                             ความสะดวกในด้านต่างๆ

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานธุรการ

-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   ภายในกองช่าง 

-  ดูแลเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง ของกองช่างให้เรียบร้อย และสามารถตรวจสอบ

เอกสารดังกล่าวได้

-  งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคารและการ

ก่อสร้าง

-  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง

-  งานสนับสนุนและบริการประชาชน

-  งานอำนวยการและประสานราชการ

-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสาธารณูปโภค

-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา

-  งานการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจ   พื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง

-  การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและ    แผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณ    ขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-  เก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้นทุกวัน

-  รักษาความสะอาดและดูแลรักษาถังขยะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-  สำรวจและดูแลสภาพถังขยะในชุมชนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-  ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

-  ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น        และบริเวณโรงจอดรถอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น บริเวณสนามลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ เช่น ซุ้มประจำหมู่บ้านต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-  เก็บขนขยะ แทนพนักงานประจำรถขยะกรณีที่พนักงานประจำรถขยะลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานไฟฟ้าและถนน

-  งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานในการ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

-  เบิกจ่าย ควบคุม จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

-  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

-  ช่วยดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-  จัดตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ เวที เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย