หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-5221 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมซอย5 หมู่ที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 110.00เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม ซอย 5 หมู่ที่ 322 มกราคม 2565